O mne (about me)Title : PaedDr.

Nationality: Slovak republic

Education

2008 rigorous exam - Department of Art EducationComenius University in

Bratislava

1990 - 1995 Matej Bel University Banska Bystrica, field: art and technical education- by Stanislav Balko- painting, Róbert Brun- graphic, Stanislav Tropp- drawing
1986 - 1990 secondary school of dress making in Trencin, section clothing industry
Work activities:

-presently as a educator in Elementary School of Art L. Mokry in Topolcany

-artist in surreal creation and magical realism 

-member in UBSlovakia

-member in Artem

PhDr. Marta Hučková-Kociánová : 

"I have been following Alexandra Geschwandtnerová /1971/ and her artistic development since 2011. Since then, her creation has been constantly developing towards a more sophisticated artistic expression, dominated by imagination, individual mythology and surrealistic interpretation. Her works bring us over to the world of fantasy and dreams. With a routine, brilliant drawing and painting she creates compositions charged with positive energy. She also likes to seek inspiration in the mythology and brings it closer to us through stories in the changing of space and time.

At the exhibition she presents several compositions, including the artefact Life I inspired by the Slavic epopee that spoke to her creative consciousness. There are many myths and legends describing the origin of life on Earth and the Earth itself that are almost identical to the biblical interpretation.

According to the legend that is the most widespread among all Slavic nations, the Earth was once pure water above which there were God and Satan. There was no rivalry between them at that time. God first separated the waters from the earth. Afterwards, he created Sun to separate the light from the darkness. The Moon became the guardian of the night sky. He gave life to nature and animals, and eventually, He created the man, Adam and Eve, depicted in the author's works. The Garden of Eden became their home until Satan tempted them and they fell into hereditary sin. They became fallen angels and since then, worries, pains and joys have been an inherent part of the fate of the human race.

When looking at the Garden of Paradise, one desires to walk through it, take a rest and forget all the worries. The compositional aspects paired with the colour scheme open a gate to the realm of dream visions where one can experience a nirvana of being for at least an ephemeral moment.

The already mentioned fantasy attributes are also woven into other works, such as Blue Dream or Blue Wings. Her paintings are original, with a high degree of imagination and strongly elaborated symbolism of characters and iconography. Saša is an admirer of the original work of the Dutch Renaissance painter Hieronymus Bosch from the 15th and 16th century that has been fascinating us up to the present day. Bosch is considered to be one of the main sources of inspiration for Surrealism in the 20th century.

Alexandra Geschwandtnerová has been reaping the fruits of success since 1998 not only in Slovakia, but also abroad. She had several individual and dozens of collective exhibitions. In 2008, she participated in the 5th International Biennial of Miniature in Czestochowa, Poland and in 2010, she won a special jury award at the 10th Internationale d'arte premio San Crispino. She is a member of the ARTEM association, the oldest art association in Slovakia, based in Bratislava. She lives and works in Topoľčany, her hometown. Her paintings and works are a part of many collections in Slovakia and around the world."

Preklad: PhDr.Janka Regulyová


PhDr. Ľubomír Moza

Her work is a miracle, bringing in stories from the land of Nobody, which we know so well. Sile can sense in it the magic of human life, smiles and gnomes that could not be described liy words and then retell in pictures.The magic of life where everyone can fly and live far away from problems and gossips. Beautiful pictures by Alexandra Geschwandtnerova are strenRth in times of weakness and sadness. They are hope for spiritless life of those who are pushed away, but also a stimulus for hidden intellectuals. The whole author's art is about living man. It carries humanism in its purest form. One could think that such value is slowly disappearing. But no. From time to time it blows out like a fountain of oxygen in a smog of town and comforts us that also art still can live, dream and peacefully walk forward. Such is the work of this valuable fine artist,still more wanted by collectors.

PaedDr. Alexandra Geschwandtnerová

Národnosť: Slovenská republika

Vzdelanie:

2008 rigorózna skúška - Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1990 - 1995 Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica, odbor: umenie a technika- u Stanislava Balka- maľba, Róberta Bruna- grafika, Stanislava Troppa- kresba
1986 - 1990 Stredná priemyselná škola odevná Trencin, odbor-odevníctvo

- v súčasnosti vyučuje v ZUŠ L. Mokrého v Topoľčanoch

- umelec v tvorbe magického realizmu a surrealizmu

- členka Umeleckej besedy Slovenska

- členka Artem

PhDr. Marta Hučková-Kociánová

".. jej umelecký vývin mám možnosť sledovať už od roku 2011. Od toho obdobia jej autorské smerovanie sa neustále rozvíja k stále dokonalejšiemu výtvarnému prejavu. V jej tvorbe dominuje imaginácia, individuálna mytológia a surrealistické podanie. Cez diela nás prenáša do sveta fantázie a snov. Rutinnou a bravúrnou kresebnosťou a maľbou vytvára kompozície nabité pozitívnou energiou. Rada siaha i do mytológie, čerpá z nej a približuje nám ju prostredníctvom príbehov v premenách času a priestoru.

Na súčasnej výstave sa predstavuje viacerými kompozíciami i artefaktom Život I. inšpirovaným slovanskou epopejou, ktorá oslovila jej tvorivé vedomie. Existuje mnoho legiend a povestí, ktoré opisujú vznik zeme a zrodu života na zemi. Tie sú takmer totožné s biblickým výkladom.

Podľa legendy, ktorá je najrozšírenejšou medzi všetkými slovanskými národmi, bola kedysi zem len čistou vodou, nad ktorou stál Boh a Satan. V tom čase nebolo medzi nimi rivality až neskôr. Boh najskôr oddelil vody od zeme. Slnkom oddelil svetlo od temnoty. Strážcom nočnej oblohy sa stal mesiac. Dal život prírode i živočíchom a nakoniec stvoril človeka Adama a Evu, ktorých autorka zobrazuje vo svojich dielach. Rajská záhrada sa stala ich domovom až dovtedy, kým ich Satan nezačal pokúšať a neskĺzli do dedičného hriechu. Stali sa padlými anjelmi a odvtedy ľudské pokolenie nesie svoje starosti, bolesti, ale i radosti vo svojom údele.

Vzhliadnuc "Rajskú záhradu" človeka pochytí túžba poprechádzať sa v nej, spočinúť, odpočinúť a zabudnúť na všetky starosti. Nielen po kompozičnej stránke zobrazenia motívu, ale i farebnosťou dielo prenáša do ríše snových vízií aspoň na prchavý moment zažiť nirvánu bytia.

I ostatné jej diela Modrý sen, Modré krídla sú preniknuté už spomenutými fantazijnými atribútmi. Jej diela sú originálne, vyznačujú sa vysokou mierou fantázie a silne premyslenou symbolikou postáv a ikonografie. Saša je obdivovateľkou tvorby originálneho holandského renesančného maliara Hieronyma Boscha obdobia 15. a 16. storočia, ktorá nás dodnes fascinuje. Bosch je považovaný za jeden z hlavných inspiračných zdrojov pre surrealizmus v 20. storočí.

Alexandra Geschwandtnerová úspechy svojou tvorbou už od roku 1998 žne nielen na Slovensku, ale i zahraničí. Má za sebou viacero individuálnych výstav a desiatky kolektívnych. V roku 2008 sa zúčastnila na V. Medzinárodnom bienále miniatúry v poľskom meste Czestochowa, o dva roky neskôr, v roku 2010 získala špeciálnu cenu poroty na XII. ročníku Internationale D´arte premio San Crispino. Je členkou umeleckej spoločnosti ARTEM v Bratislave a najstaršieho umeleckého spolku na Slovensku Umeleckej besedy slovenskej. Žije a tvorí v rodnom meste. Jej obrazy a tvorba sú v mnohých zbierkach na Slovensku i vo svete."


Teoretik a historik umenia, odborný znalec pre výtvarné umenie, galerista, vysokoškolský pedagóg PhDr. Ľuboslava Moza:

..."Autorka je nadšeným obdivovateľom ľudí, ktorí sa vedia radovať z nádhery fantázií a života. Preto fantazíruje. Je to vlastne ten imaginatívny realizmus, ktorým pokrstili u nás ako prvého Albína Brunovského. Je to umenie, o ktorom ľudia snívajú v obrazoch Salvatora Dalího, ale na jeho cestu sa tvorca len málokedy pustí. Možno aj preto, že vie, že je priveľmi náročná. Autorka dnešnej výstavy po nej ide a chcem pripomenúť, že úspešne. V jej obrazoch je poetika. Je v nich ľudské dobro. Hádanka i pokoj. Tvorba Alexandry Geschwandtnerovej je cestou k úspechu . Jej dielo, akokoľvek záhadne pokojné, bez irónie, rozruchu, či satiry je nositeľom toho vzácneho a stále nedoceneného náboja ktorý človeka vyzýva k dialógu, rozvíja jeho fantáziu, plány a túžby a posúva ho vpred. Preto je každý jej obraz taký vzácny . Ako biele vrany, ako vtáčie spomienky na chvíle šťastia pod voňavým tornádom. Je príjemné byť v spoločnosti takýchto obrazov."...